DANH SACH TẬP HUẤN

Các đồng chí có tên trong danh sách đi tập huấn. Xem chi tiêt tại đây Danh sách CBQL, GV tham gia tập huấn (1)
20479568_334701793623374_5649699385843653237_n

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Năm học 2018 – 2019 Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 30/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 14/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định thực…