IMG_20210128_072304

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020- 2021 Căn cứ Quyết định số 2027/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 –  2021 đối với…