TT Lớp Họ tên phụ huynh Họ tên học sinh Ghi chú 1 7C Ông Đỗ Minh Tâm Đỗ Phan Minh Sơn Trưởng ban 2 7C Ông Trần Văn Đông Trần Đặng Hà My P. trưởng ban 3