Họ và tên: Vũ Thị Hoa   Chức vụ: Kế toán     Họ và tên: Đậng Thị Hiền Chức vụ: Thư viện     Họ và tên: Đặng Hương Ly Chức vụ: Nhân viên y tế