31

TRIỂN KHAI MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỐNG DỊCH COVID 19

Triển khai một số biện pháp phòng, chống covid 19 Thực hiện Cv số 49/PGDDT-CTTT v/v triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục. Trước tình hình diễn biến…

Công khai tài chính năm học 2020- 2021

Bản cam kết thu các khoản NH 2020-2021 Báo cáo các khoản thu NH 2020 -2021 nộp xã Báo cáo các khoản thu Nh 2020-2021 nộp phòng GD Báo cáo quyết toán các khoản thu NH 2019-2020 Công khai các…