IMG20210201082958

Công văn 326/UBND -YT v/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống dịch COVID-19

52_Tap_trung_thuc_hien_cong_tac_phong_chong_dich_Covid-19_20210205022242399390_20210205031105344340_signed20210205064248 (1) Thực hiện Thông báo kết luận số 21 /TB-UBND ngày 03/02/2021của UBND tỉnh Nam Định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19. Trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, đặc biệt xuất hiện biến thể…