Công khai tài chính và các khoản thu chi năm học 2020 – 2021

Tháng Mười Một 6, 2020 3:22 chiều

Quyết toán NH 2019-2020

kế hoạch 2020-2021

Công khai dự toán quý IV,2020

Công khai dự toán quý 3 năm 2020

Công khai dự toán quý 2 năm 2020

Công khai dự toán quý 1 năm 2020

Công khai chế độ miễn giảm NH 2019-2020

Công khai báo cáo thực hiện thu chi NSNN và các khoản khác quý 2 năm 2020

Công khai báo cáo thực hiện thu chi NSNN và các khoản khác quý 1 năm 2020

Công khai báo cáo thu chi NSNN và các khoản quý 3năm 2020</aính