Một số hình ảnh về hoạt động xây dựng trường xanh – sạch – đẹp

Tháng Năm 17, 2017 11:00 sáng

Thày và trò nhà trường cùng lao động