Công văn 326/UBND -YT v/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Tháng Hai 17, 2021 8:38 sáng

52_Tap_trung_thuc_hien_cong_tac_phong_chong_dich_Covid-19_20210205022242399390_20210205031105344340_signed20210205064248 (1)

Thực hiện Thông báo kết luận số 21 /TB-UBND ngày 03/02/2021của UBND
tỉnh Nam Định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19. Trước diễn biến mới
của tình hình dịch bệnh, đặc biệt xuất hiện biến thể mới của vi rút có tốc độ lây lan
nhanh, Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch yêu cầu các cơ
quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: