Công văn 422/ PGD-ĐT ngày 10 tháng 9 năm 2021 v/v tăng cường công tác quản lý thu, chi học phí và các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 của Phòng giáo dục Mỹ Lộc.

Tháng Chín 15, 2021 2:11 chiều

CV tăng cường công tác thu chi NH 21-22 (4)