KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020-2021

Tháng Một 29, 2021 7:57 sáng

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020- 2021

Căn cứ Quyết định số 2027/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 –  2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định;

Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT, ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 – 2021 của Ngành giáo dục;

Căn cứ văn bản số 1228/SGDĐT-VP, ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 – 2021;

Căn cứ văn bản số 1243/SGDĐT-KHTC, ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định hướng dẫn về việc thực hiện quản lý thu, chi học phí và các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý năm học 2020 – 2021;

Căn cứ văn bản số 1292/SGDĐT-GDTrH, ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học, Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020 – 2021;

Căn cứ văn bản số 1360/SGDĐT-GDTrH, ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc hướng dẫn bổ sung,  điều chỉnh nội dung về khung nội dung môn học,  xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học và kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020 – 2021;0

Căn cứ công văn số 1361/SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021;

Căn cứ công văn  số số 3273/UBND-VP  ngày 11 tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021;

Căn cứ công văn số 485/PGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mỹ Lộc về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học, Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020 – 2021;

Căn cứ công văn số 502/SGDĐT- CTTT, ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mỹ Lộc về việc hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học sinh, giáo dục thể chất, y tế trường học  năm học 2020 – 2021;

Công văn số 501 ngày 16 tháng 9 năm 2020  của PGD – ĐT  về việc triển khai  công tác thanh tra, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, TCD, giải quyết KN, giải quyết TC, PCTN năm học 2020 – 2021;

Công văn số 512 ngày 17 tháng 9 năm 2020  của PGD – ĐT  về việc hướng dẫn thực hiệ công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục từ  năm học 2020 – 2021;

Căn cứ công văn số 516/PGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mỹ Lộc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2020 – 2021;

Căn cứ thông tư 26/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 ( thông tư có hiệu lực từ ngày 11/10/2020);

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, Trường THCS Mỹ Thuận xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2020 – 2021