Thông báo số 300-TB/TU ngày 23 tháng 9 năm 2021 ý kiến của thường trực Tỉnh ủy về chủ trương tiếp tục đợt vận động ” toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid 19″

Tháng Chín 28, 2021 8:19 sáng

TB 300-TB-TU (1)