KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19 CỦA TRƯỜNG THCS MỸ THUẬN

Tháng Một 30, 2021 9:12 sáng

KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID

Căn cứ cv 53/UBND-VP ngày 29 tháng 1 năm 2021 v/v thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trường THCS Mỹ Thuận xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid 19 với những nội dung cụ thể sau: