TRIỂN KHAI MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỐNG DỊCH COVID 19

Tháng Hai 4, 2021 8:36 sáng

Triển khai một số biện pháp phòng, chống covid 19

Thực hiện Cv số 49/PGDDT-CTTT v/v triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nhà trường yêu cầu CBGVNV thực hiện nghiêm túc một số công việc sau: